FAQs Complain Problems

चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को पहिलो चौमासिक समिक्षामा प्रस्तुत भएका विभिन्न शाखाका प्रगति विवरण ७४/७५ Wednesday, December 27, 2017 - 17:11 PDF icon pra pdf.pdf
दोस्रो चौमासिक प्रतिवेदन ७३/७४ Friday, April 27, 2018 - 14:18 PDF icon दोश्रो चौमासिक.pdf
कालिका गाउँपालिकाको मिति २०७७ कार्तिक मसान्तसम्म भएको आय र खर्चको विवरण ७७/७८ Sunday, December 20, 2020 - 15:36 PDF icon अनुदान, राजश्व बाँडफाँड र संकलित आयको विवरण कार्तिक मसान्तसम्म.pdf, PDF icon कालिका गाउँपालिकाको संकलित आन्तरिक राजश्व.pdf, PDF icon कालिका गाउँपालिकाको स्रोतगत खर्चको विवरण.pdf, PDF icon क्षेत्रगत खर्चको विवरण.pdf, PDF icon गाउँपालिका कार्यपालिकाको कार्यक्रम अनुसार खर्च कार्तिक मसान्तसम्म.pdf, PDF icon प्रदेश सर्शत अनुदान कार्यक्रम अनुसारको कार्तिक मसान्तसम्मको खर्च.pdf, PDF icon संघीय सशर्त अनुदान कार्यक्रम अनुसारको कार्तिक मसान्तसम्मको खर्च.pdf
कालिका गाउँपालिका २०७७ पौष मसान्तसम्मको क्षेत्रगत वजेट तथा खर्च विवरण ७७/७८ Tuesday, January 19, 2021 - 12:48 PDF icon क्षेत्रगत वजेट तथा खर्च.pdf
व.उ.शि. अन्तरसरकारी अख्तियारी २०७७ पौष मसान्तसम्मको खर्च विवरण ७७/७८ Tuesday, January 19, 2021 - 12:48 PDF icon अन्तर सरकारी अख्तियारी.pdf
व.उ.शि. कार्यसञ्चालन कोष २०७७ पौष मसान्तसम्मको खर्च विवरण ७७/७८ Tuesday, January 19, 2021 - 12:48 PDF icon कार्यसञ्चालन कोष.pdf
व.उ.शि. प्रदेश सरकारवाट हस्तान्तरित २०७७ पौष मसान्तसम्मको खर्च विवरण ७७/७८ Tuesday, January 19, 2021 - 12:48 PDF icon प्रदेश सशर्त.pdf
व.उ.शि. संघीय सशर्त २०७७ पौष मसान्तसम्मको खर्च विवरण ७७/७८ Tuesday, January 19, 2021 - 12:48 PDF icon संघीय शसर्त.pdf
व.उ.शि. कालिका गाउँपालिका २०७७ पौष मसान्तसम्मको खर्च विवरण ७७/७८ Tuesday, January 19, 2021 - 12:48 PDF icon कालिका गाउँपालिका.pdf
कालिका गाउँपालिकाको दोस्रो चौमासिक सम्मको आम्दानी खर्च सार्वजनिक गरिएको विवरण ७७/७८ Friday, March 19, 2021 - 02:48 PDF icon कालिका गाउँपालिकाको दोस्रो त्रैमासिक सम्मको आम्दानी खर्च सार्वजनिक गरिएको विवरण.pdf

Pages