FAQs Complain Problems

ताजा अपडेट

कालिका गाउँपालिकाको कार्यालय

Read More

निर्माणाधीन जिबजिबे ग्रामीण अस्पताल

Read More

कालिका ५ बाट देखिएको मनमोहक दृश्य

Read More

कालिका गाउँपालिकाको २०८० श्रावण देखि असोज मसान्त सम्मको स्वत्त प्रकाशन प्रतिवेदन २०८०

कालिका गाउँपालिकाको २०८० श्रावण देखि असोज मसान्त सम्मको स्वत्त प्रकाशन प्रतिवेदन २०८०

औषधीको दरभाउ पेश गर्ने सूचना ।

औषधीको दरभाउ पेश गर्ने सूचना ।

Pages

सूचना तथा जानकारी

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
अध्यक्ष
harikrishnadevkota40@gmail.com
9851031394
उपाध्यक्ष
उपाध्यक्ष
tamangmeera46@gmail.com
9841084466

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
krishnakunwar906@gmail.com
9851185096

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- ३५ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र निःशुल्क, ३५ देखि ७० दिन भित्र रु.८ र सो भन्दा बढी भएमा रु.५०
आवश्यक कागजातहरुः-
 • दुलाहा–दुलहीको नागरिकता
 •  दुलहीले नागरिकता नलिएको खण्डमा पतिको नागरिकता
 • माइती तर्फ बाबु + आमाको नागरिकता (दुलहा दुलही दुवै कार्यालयमा उपस्थित हुुनपर्ने)
सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- प्रक्रिया मिलाई आएको खण्डमा सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-
 • मृतकको नागरिकता |
 • सूचना दिने मानिसको नागरिकता |
सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- प्रमाण पुरा भएको निवेदन उपर सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- कालिका गाउँपालिकाद्वारा विनियोजीय आर्थिक एन बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन |
 • निवेदक तथा नामसारी गर्नुपर्ने व्यक्तिको नागरिकता वा जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता मृतकको २ वा सो भन्दा वढी हकदारहरु भएमा हकदारको उपस्थितिमा मञ्जूरीनामा |
 • जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा |
 • एकिकृत सम्पत्ती कर तिरेको रसिद |
 • नाता प्रमाणितको फोटोकपी आवश्यक भएमा नापी नक्सा |
 • सम्बन्धित वाडाको भन्दा अन्य वडाको हकमा स्थानीय तहको किटानी सिफारिश पत्र वा वसाई सराई प्रमाण पत्र |
सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- प्रमाण पुरा भएको निवेदन उपर सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- कालिका गाउँपालिकाद्वारा विनियोजीय आर्थिक एन बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन |
 • निवेदकको ने.ना.प्र.प. |
 • शेष पछिको वकस पत्र |
 • मृत्यू दर्ता र नाता प्रमाणित |
 • ज.ध.प्र.पु. |
 • एकिकृत सम्पत्तिकर तिरेको रसिदको फोटोकपी ।
सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- प्रमाण पुरा भएको निवेदन उपर फिल्ड निरिक्षण गर्नुपर्ने अवस्था वाहेक सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- कालिका गाउँपालिकाद्वारा विनियोजीय आर्थिक एन बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन |
 • स्थलगत सर्जमिन मुचुल्का |
 • फिल्ड बुक |
 • नाता प्रमाणित |
 • मृत्युदर्ता |
 • नागरिकता |
 • नापी नक्साकोे फोटोकपी |
सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- प्रमाण पुरा भएको निवेदन उपर सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- कालिका गाउँपालिकाद्वारा विनियोजीय आर्थिक एन बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-
 • नागरिकताको फोटोकपी |
 • एकिकृत सम्पत्ती कर तिरेको रसिदको फोटोकपी |
 • लालपूर्जाको फोटोकपी |
 • स्थायी नक्सापासको इजाजत पत्रको फोटोकपी |
सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- ७ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- कविता देवकोटा (ईन्जिनियर)
सेवा दिने कार्यालयः- कालिका गाउँपालिका
सेवा शुल्कः- कालिका गाउँपालिकाद्वारा विनियोजित आर्थिक एन बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-
 • नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि |
 • चारित्रिक प्रमाण पत्र (ईन्जिनियर, ओभरसियर, आर्किटेक्ट, ड्राफ्टमेन) को प्रतिलिपि |
 • गत बर्षसम्म न.पा. लाई सम्पुर्ण कर बुझाएको प्रमाण |
 • नवीकरणको हकमा सक्कल प्रमाणपत्र |
सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- २१ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- कविता देवकोटा (ईन्जिनियर)
सेवा दिने कार्यालयः- कालिका गाउँपालिका
सेवा शुल्कः- गाउँपरिषदको निर्णयबमोजिमको नक्शा-पास दस्तुर र जरिवाना
आवश्यक कागजातहरुः-
 • नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र प्रतिलिपि |
 • जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि |
 • जग्गाको कित्ता नं. देखिएको नापी शाखाबाट प्रमाणित गरेको हालसालैको नापी नक्सा ।
 • कित्ताकाट भएको भए सोको प्रमाणित फाईल नक्सा |
 • कार्यालयको स्वीकृत फरमेटमा तयार भएको कम्प्युटरकृत गरिएको घरको डिजाइन नक्सा – ३ प्रति |
 • तला थपको लागी भए पहिले नक्सा पास भएको घरको डिजाइन नक्सा र घरनक्सा पास प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि |
 • नक्सा तयार गर्ने प्राविधिकको यस न.पा.मा दर्ता गरेको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि |
 • नक्सापास फाराम राजस्व प्रशासनबाट खरिद गर्नु पर्ने |
 • गत बर्षसम्म न.पा.लाई सम्पुर्ण कर बुझाएको प्रमाण |
 • फोटो ४ प्रति | व्यावसाय दर्ता प्रमाणपत्र प्रतिलिपी (व्यावसायको हकमा) |
सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- १ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- कालिका गाउँपालिका
सेवा शुल्कः- धरौटी बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-
 • धरौटिको सक्कली रसिद |
 • घरनक्सा पास गरेको हकमा घर निमार्ण सम्पन प्रमाणपत्र प्रतिलिपी |
 • सार्वजनिक परीक्षण गरेको प्रमाण प्रतिलिपी |
 • जाँचपास तथा फरफारक सम्पन्न गरेको निर्णय प्रतिलिपी |
सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- १ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- कालिका गाउँपालिका
सेवा शुल्कः- आर्थिक एन २०७५ बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-
 • नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्र प्रतिलिपि वा सक्कल | 
 • जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा प्रतिलिपि |
 • घरनक्सा प्रमाण पत्र प्रतिलिपि |
 • सम्पत्तीधनी प्रमाणपुर्जाको प्रतिलिपि |
 • योजना तथा शहरी विकास शाखाबाट सम्पत्तीको मुल्याकंन |
 • गत बर्षसम्म न.पा. लाई सम्पुर्ण कर बुझाएको प्रमाण |
 • मुल्याकंन अनुसारको कर चुक्ता गर्नु पर्ने ।

Pages