FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०८०/०८१ को (वार्षिक कार्यक्रम) विनियोजन ऐन २०८०

८०/८१ 08/25/2023 - 10:32 PDF icon आ.व. २०८०/०८१ को (वार्षिक कार्यक्रम) विनियोजन ऐन २०८०

आ. व. ०७५/७६ ससर्त अनुदान तर्फको स्वास्थ्य तथा उपस्वास्थ्य चौकीहरु बजेट तथा कार्यक्रम

७५/७६ 09/24/2018 - 14:07 PDF icon ससर्त अनुदान तर्फको स्वास्थ्य तथा उपस्वास्थ्य चौकीहरु बजेट तथा कार्यक्रम.pdf

आ. व. ०७५/७६ ससर्त अनुदान तर्फको समाज कल्याण कार्यक्रम

७५/७६ 09/24/2018 - 14:05 PDF icon ससर्त अनुदान तर्फको समाज कल्याण कार्यक्रम.pdf

ससर्त अनुदान तर्फको शिक्षा कार्यक्रम

७५/७६ 09/24/2018 - 14:05 PDF icon ससर्त अनुदान तर्फको शिक्षा कार्यक्रम.pdf

ससर्त अनुदान तर्फको वातावरण विभाग बजेट तथा कार्यक्रम

७५/७६ 09/24/2018 - 14:04 PDF icon ससर्त अनुदान तर्फको वातावरण विभाग बजेट तथा कार्यक्रम.pdf

ससर्त अनुदान तर्फको राष्ट्रिय ग्रामिण तथा नविकरण उर्जा बजेट तथा कार्यक्रम

७५/७६ 09/24/2018 - 14:04 PDF icon ससर्त अनुदान तर्फको राष्ट्रिय ग्रामिण तथा नविकरण उर्जा बजेट तथा कार्यक्रम.pdf

ससर्त अनुदान तर्फको विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम

७५/७६ 09/24/2018 - 14:03 PDF icon ससर्त अनुदान तर्फको बिद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम.pdf

ससर्त अनुदान तर्फको बालबालिका, महिला तथा खेलकुद कार्यक्रम

७५/७६ 09/24/2018 - 14:03 PDF icon ससर्त अनुदान तर्फको बालबालिका, महिला तथा खेलकुद कार्यक्रम.pdf

ससर्त अनुदान तर्फको पशु विभाग बजेट तथा कार्यक्रम

७५/७६ 09/24/2018 - 14:03 PDF icon ससर्त अनुदान तर्फको पशु विभाग बजेट तथा कार्यक्रम.pdf

ससर्त अनुदान तर्फको पशु तथा कृषि विकास बजेट तथा कार्यक्रम

७५/७६ 09/24/2018 - 14:01 PDF icon ससर्त अनुदान तर्फको पशु तथा कृषि विकास बजेट तथा कार्यक्रम.pdf

ससर्त अनुदान तर्फको क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रम

७५/७६ 09/24/2018 - 14:01 PDF icon ससर्त अनुदान तर्फको क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रम.pdf

ससर्त अनुदान तर्फको कृषि विभाग बजेट तथा कार्यक्रम

७५/७६ 09/24/2018 - 14:00 PDF icon ससर्त अनुदान तर्फको कृषि विभाग बजेट तथा कार्यक्रम.pdf

ससर्त अनुदान तर्फको एकिकृत जिल्ला स्वास्थ्य कार्यक्रम

७५/७६ 09/24/2018 - 14:00 PDF icon ससर्त अनुदान तर्फको एकिकृत जिल्ला स्वास्थ्य कार्यक्रम.pdf

ससर्त अनुदान तर्फको आयुर्वेद सेवा बजेट तथा कार्यक्रम

७५/७६ 09/24/2018 - 13:59 PDF icon ससर्त अनुदान तर्फको आयुर्वेद सेवा बजेट तथा कार्यक्रम.pdf

ससर्त अनुदान तर्फको आयुर्वेद र स्वास्थ्य सूचना केन्द्र बजेट तथा कार्यक्रम

७५/७६ 09/24/2018 - 13:58 PDF icon ससर्त अनुदान तर्फको आयुर्वेद र स्वास्थ्य सूचना केन्द्र बजेट तथा कार्यक्रम.pdf

वडा नं.५ स्वीकृत कार्यक्रम तथा प्रस्तावित बजेट

७५/७६ 09/24/2018 - 12:53 PDF icon वडा नं.५ स्वीकृत कार्यक्रम तथा प्रस्तावित वजेट.pdf

वडा नं.४ स्वीकृत कार्यक्रम तथा प्रस्तावित बजेट

७५/७६ 09/24/2018 - 12:53 PDF icon वडा नं.४ स्वीकृत कार्यक्रम तथा प्रस्तावित वजेट.pdf

वडा नं.३ स्वीकृत कार्यक्रम तथा प्रस्तावित बजेट

७५/७६ 09/24/2018 - 12:52 PDF icon वडा नं.३ स्वीकृत कार्यक्रम तथा प्रस्तावित वजेट.pdf

वडा नं. २ स्वीकृत कार्यक्रम तथा प्रस्तावित बजेट

७५/७६ 09/24/2018 - 12:51 PDF icon वडा नं.२ स्वीकृत कार्यक्रम तथा प्रस्तावित वजेट.pdf

वडा नं. १ स्वीकृत कार्यक्रम तथा प्रस्तावित बजेट

७५/७६ 09/24/2018 - 12:05 PDF icon वडा नं. १ स्वीकृत कार्यक्रम तथा प्रस्तावित वजेट.pdf

विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम बाट सम्पादन हुने कार्यक्रमहरु

७५/७६ 09/24/2018 - 11:13 PDF icon Program of education Local Level 075.pdf

बीउ तथा विषादी वितरण गर्ने कार्यक्रम सम्बन्धमा

७५/७६ 08/23/2018 - 13:00 PDF icon Image (2).pdf

अनुदान प्राप्तिको लागिआवेदन दिने वारे सूचना

७५/७६ 08/02/2018 - 16:55 PDF icon jpg2pdf.pdf